Kako urediti spavaću sobu

Po­kraj kre­ve­ta se na­la­ze i cr­ni dr­ve­ni no­ćni or­ma­ri­ći je­dno­sta­vnih, smi­ru­ju­ćih li­ni­ja, či­ji izgled pod­sje­ća na sta­rin­ske stal­ke za cvi­je­će....
Datum objave: Četvrtak, 11. ožujka 2010.
Preuzeto: Jutarnji.hr | Slika: Kako urediti spavaću sobu
Kako urediti spavaću sobu

Kako urediti spavaću sobu

U SVAKOJ SPAVAĆOJ so­bi naj­va­žni­je je po­sti­ći atmo­sfe­ru smi­re­no­sti i opušta­nja ko­ja vo­di do­brom, okre­plju­ju­ćem snu.

 

U spa­va­ćim so­ba­ma obi­čno do­mi­ni­ra kre­vet, pre­ma ko­jem se po­tom mo­gu uskla­đi­va­ti osta­li ko­ma­di na­mješta­ja: or­mar, ko­mo­de, to­a­le­tni sto­lić, fo­te­lje. Do­no­si­mo dva pri­je­dlo­ga za unu­tar­nje ure­đe­nje spa­va­će so­be, u ko­ji­ma je upra­vo oda­bir kre­ve­ta, odno­sno nje­gov ma­te­ri­jal, ko­lo­rit i stil, po­slu­žio kao te­melj za in­spi­ra­ci­ju ure­đe­nja osta­tka pro­sto­ra.

Ko­va­no že­lje­zo ‘omekšano’ ta­mnim dr­ve­nim na­mješta­jem i nje­žnim žu­to-ze­le­nim do­da­ci­ma U ovoj va­ri­jan­ti do­mi­ni­ra si­vo-cr­ve­ni kre­vet od ko­va­nog že­lje­za, “ro­man­ti­čno-ru­sti­kal­nih” li­ni­ja. Za­o­blje­ne li­ni­je na­la­ze se i na de­ko­ra­ti­vnim de­ta­lji­ma, bo­ga­tom okvi­ru ogle­da­la po­ma­lo go­ti­čkog šti­ha ko­ji se na­la­zi na su­pro­tnoj stra­ni kre­ve­ta te je­dno­sta­vnim kar­nišama iznad pro­zo­ra.Sa su­pro­tne stra­ne kre­ve­ta na­la­zi se i cr­na dr­ve­na ko­mo­da, ko­ja li­ni­ja­ma či­ni vr­lo za­ni­mlji­vu kom­bi­na­ci­ju su­vre­me­nog (gornji dio kon­stru­kci­je) i stil­skog ozra­čja (donji dio kon­stru­kci­je, uklju­ču­ju­ći i no­ži­ce), pri­do­no­se­ći mo­der­no-sta­rin­skoj vi­zu­ri cje­lo­ku­pnog pro­sto­ra.Po­kraj kre­ve­ta se na­la­ze i cr­ni dr­ve­ni no­ćni or­ma­ri­ći je­dno­sta­vnih, smi­ru­ju­ćih li­ni­ja, či­ji izgled pod­sje­ća na sta­rin­ske stal­ke za cvi­je­će.Ka­ko se ne bi na­rušio osno­vni do­jam i atmo­sfe­ra so­be, na je­dan od zi­do­va smješten je or­mar ne­na­me­tlji­vih li­ni­ja ko­ji se bo­jom sta­pa s bi­je­lim zi­dom. Na zi­du iza kre­ve­ta na­li­je­plje­ne su vr­lo efek­tne zi­dne na­lje­pni­ce ra­zli­či­tih ve­li­či­na, ali s je­dna­kim mo­ti­vom iri­sa u cr­noj bo­ji, ko­je kao da se sta­pa­ju s osta­lim ele­men­ti­ma u pro­sto­ru. Su­pro­tni zid je nje­žne, smi­ru­ju­će si­ve bo­je. Ka­ko ne­u­tral­ni ele­men­ti ne bi u po­tpu­no­sti pre­u­ze­li za­da­ni pro­stor, u nje­ga su “stra­teški” po­sta­vlje­ni de­ko­ra­ti­vni žu­ćka­sto-ze­le­ni ele­men­ti, odno­sno pro­zra­čne žu­te sta­kle­ne lam­pe s di­zaj­ner­skim po­tpi­som ko­je su i naj­sku­plji ko­ma­di opre­me u so­bi, nešto te­že je­dno­boj­ne pa­mu­čne žu­to-ze­le­ne za­vje­se i pre­kri­vač za kre­vet u istoj ni­jan­si. Za ra­zbi­ja­nje pre­dvi­di­vo­sti, na ko­mo­du je smješte­na sta­kle­na va­za ze­len­ka­stog to­na, ko­ja kao da po­ve­zu­je to­ple, žu­te ele­men­te s ta­mni­jim na­mješta­jem.Uz ova­ko ure­đe­nu so­bu sa­vje­tu­je­mo po­ste­lji­nu u bi­je­lim ili si­vim to­no­vi­ma.

Kako urediti spavaću sobu

Kako urediti spavaću sobu
Kako urediti spavaću sobu
Kako urediti spavaću sobu

Facebook komentari

Indeks A - Ž

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž