Kako obojiti zidove

Va­lja ima­ti na umu da bo­je ni­su uvi­jek naj­bo­lje rješ­enje za vla­žni­je pro­sto­re jer nji­ho­va pri­mje­na mo­že re­zul­ti­ra­ti ljušte­njem i po­ja­vom pli­je­sni...
Datum objave: Četvrtak, 25. veljače 2010.
Preuzeto: Jutarnji.hr | Slika: Kako obojiti zidove
Kako obojiti zidove

Kako obojiti zidove

ZIDOVI SU KONSTRUKTIVNI ele­men­ti zgra­de ko­ji odre­đu­ju gra­ni­ce pro­sto­ra, no mo­gu či­ni­ti i ba­zu od ko­je se mo­že kre­nu­ti pri­li­kom di­zaj­ni­ra­nja ne­kog pro­sto­ra.

 

Do­bro ­osmiš­ljen ­izbor bo­ja i ma­te­ri­ja­la na zi­do­vi­ma bi­tan je za stva­ra­nje ­općeg doj­ma, atmo­sfe­re i ko­na­čnog sti­la unu­tar­njeg ure­đe­nja sva­kog stam­be­nog ili po­slo­vnog pro­sto­ra. Uz estet­sku kom­po­nen­tu, ne­ke zi­dne oblo­ge pru­ža­ju i do­da­tnu to­plin­sku i zvu­čnu izo­la­ci­ju.

Bo­je­nje zi­do­va je­dno je od naj­češćih i naj­je­fti­ni­jih rješ­enja za de­ko­ra­ci­ju. Bo­ja­ma se uvi­jek, uz ma­la ula­ga­nja, mo­že izno­va os­vje­ži­ti pro­stor. ­Ipak, va­lja ima­ti na umu da bo­je ni­su uvi­jek naj­bo­lje rješ­enje za vla­žni­je pro­sto­re jer nji­ho­va pri­mje­na mo­že re­zul­ti­ra­ti ljušte­njem i po­ja­vom pli­je­sni.U tren­du su i ta­pe­te, a po­se­bno su efek­tne fo­to­ta­pe­te ili re­lje­fne ko­je će do­bro sa­kri­ti ne­ra­vni­ne i ru­pe u zi­do­vi­ma. Una­toč nji­ho­vu re­la­ti­vno la­kom i br­zom po­sta­vlja­nju te je­din­stve­nom estet­skom do­ži­vlja­ju, ta­pe­te ta­ko­đer ni­su do­bre za vla­žna mje­sta jer se mo­gu la­ko odli­je­pi­ti. Sto­ga im ni­je mje­sto u ku­pa­o­ni­ca­ma.Uz dr­ve­ne pa­ne­le i ka­men, sve se više tra­že i sta­kle­ne zi­dne oblo­ge, po­se­bno u ku­hi­nja­ma ­gdje isti­sku­ju kla­si­čne ke­ra­mi­čke plo­či­ce. Na obi­čnom bi­je­lom zi­du vr­lo će efek­tno izgle­da­ti tzv. 3­form sta­klo, ko­je u osno­vi či­ni de­blja sta­kle­na plo­ča u ko­joj su vla­ti mor­ske tra­ve, cvje­to­vi la­van­de, školj­ke i sli­čno, ili sre­br­ne ni­ti i dru­gi ge­o­me­trij­ski uzor­ci.­Osim sa sta­klom, za­ni­mlji­ve su i ­igre s ple­ksi­gla­som, ko­ji je je­fti­ni­ji, la­ga­ni­ji, za­hval­ni­ji za odr­ža­va­nje i pu­no je­dno­sta­vni­ji za po­sta­vlja­nje, a po­se­bno efek­tnim po­ka­zat će se ple­ksi­glas obo­jan akril­nim bo­ja­ma. ­Osim zi­do­va, ple­ksi­gla­som se mo­gu oblo­ži­ti i stu­po­vi u in­te­ri­je­ru. Ia­ko ova­kva rješ­enja ni­su uvi­jek i naj­je­fti­ni­ja, po­ka­zat će se je­din­stve­nim estet­skim ele­men­tom u sva­kom pro­sto­ru.U sku­plja rješ­enja spa­da­ju tzv. art dif­fu­si­on re­lje­fne de­ko­ra­ti­vne plo­če za zi­do­ve, kao i plo­če od pje­na­stog alu­mi­ni­ja, ko­je po­se­bno pre­po­ru­ču­je­mo za su­vre­me­ne, mi­ni­ma­li­sti­čki ure­đe­ne pro­sto­re, ka­ko stam­be­ne ta­ko i po­slo­vne.

Kako obojiti zidove

Kako obojiti zidove
Kako obojiti zidove
Kako obojiti zidove

Facebook komentari

Indeks A - Ž

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž