Dekoracije za Božić

'Na sta­lak za tor­tu ili ko­la­če sta­vi­te sta­re sre­br­ne ku­gli­ce i okru­ži­te ih ma­lim svi­je­ća­ma za bor. To mo­že bi­ti gla­vni ukras na sto­lu...'
Datum objave: Srijeda, 14. travnja 2010.
Preuzeto: Jutarnji.hr | Slika: Dekoracije za Božić

Dekoracije za Božić

BOŽIĆ IPAK ni­je sa­mo kon­zu­me­ri­sti­čka hi­ste­ri­ja.

Ka­ko se pri­mi­če kraj go­di­ne, ta­ko u na­ma ra­ste po­tre­ba da od vla­sti­tog do­ma na­pra­vi­mo to­plo obi­telj­sko gni­je­zdo u ko­je­mu će mi­ri­sa­ti ko­la­či, svje­tlu­ca­ti svi­je­će, dje­či­ca ve­se­lo cvr­ku­ta­ti a mi do­če­ki­va­ti obi­telj i pri­ja­te­lje s osmi­je­hom na li­cu. Taj za­mišlje­ni idi­li­čni pri­zor tre­bao bi ma­nje na­li­ko­va­ti pro­sje­čnoj hr­vat­skoj bo­ži­ćnoj re­kla­mi, a više bi­ti au­ten­ti­čan, ori­gi­na­lan i sa­mo naš.Ka­ko u svo­me do­mu ostva­ri­ti bla­gdan­sku idi­lu, a pri­tom ne po­trošiti go­mi­lu nov­ca? I ka­ko da to bu­de ipak ma­lo dru­kči­je od pri­zo­ra ko­ji­ma nas bom­bar­di­ra­ju?Odgo­vo­re na ta pi­ta­nja po­tra­ži­li smo od Saše Še­ko­ra­nje, umje­tni­ka cvi­je­ća, ali i mašto­vi­tog ar­ti­sta ko­ji od sva­ko­dne­vnih je­dno­sta­vnih pre­dme­ta stva­ra ča­ro­li­ju.Naš je­di­ni za­htjev bio je da bla­gdan­ski ugo­đaj bu­de je­dno­sta­van, ne­pre­ten­ci­o­zan i da ne košta mno­go. Še­ko­ra­nja je po­se­bno za Ju­tar­nji list kre­i­rao če­ti­ri bla­gdan­ska sto­la.U pr­vom slu­ča­ju po­i­grao se za­čin­skim bi­ljem te u ve­li­ku sre­br­nu po­su­du sta­vio ru­žma­rin, lo­vor, ka­du­lju, la­van­du i ma­sli­no­ve gran­či­ce s ma­lim plo­do­vi­ma te sve to ukra­sio s ne­ko­li­ko sre­br­nih ku­gli­ca.- Uz sva­ki sam ta­njur, kao ukras i dar za go­sta, sta­vio i je­dnu ku­gli­cu - obja­snio je Še­ko­ra­nja.Slje­de­će rješenje je kraj­nje je­dno­sta­vno i efek­tno: - Na sta­lak za tor­tu ili ko­la­če sta­vi­te sta­re sre­br­ne ku­gli­ce i okru­ži­te ih ma­lim svi­je­ća­ma za bor. To mo­že bi­ti gla­vni ukras na sto­lu - re­kao je Saša.Sli­čna po je­dno­sta­vno­sti je i tre­ća mo­gu­ćnost. U sta­kle­ne po­su­de za bom­bo­ne Saša Še­ko­ra­nja je sta­vio sre­br­ne ku­gli­ce te po­su­du ukra­sio vjen­či­ćem ispre­ple­te­nim od šimšira i bo­bi­ca bi­ser­ke.Po­slje­dnjim bla­gdan­skim sto­lom do­mi­ni­ra po­su­da sa­vo­ćem ko­je mo­že bi­ti ušeće­re­no ta­ko da izgle­da kao za­mr­znu­to, ukrašeno tek šećer­nim šta­pi­ćem. Vo­će je pri­tom sim­bol obi­lja.- Bla­gdan­ski ugo­đaj ne stva­ra se naj­ljepšim di­zaj­ner­skim rješenji­ma. Po­an­ta bla­gda­na jest oku­plja­nje oko sto­la. Ne vo­lim tren­do­ve ko­ji se mi­je­nja­ju sva­ke go­di­ne jer to su sa­mo ko­mer­ci­jal­ni tri­ko­vi. Naj­ljepše je ukra­si­ti dom ku­gli­ca­ma ko­je smo sku­plja­li go­di­na­ma i ko­je sva­ka za se­be no­se svo­ju pri­ču i sje­ća­nje - obja­snio je Še­ko­ra­nja ko­ji u bla­gdan­sko vri­je­me ima to­li­ko po­sla da se je­dva sti­gne po­za­ba­vi­ti bla­gdan­skim ugo­đa­jem u svo­me do­mu.- U po­slje­dnji tren zgra­bim ne­ki ma­li bor i ukra­sim ga sta­rim ku­gli­ca­ma. No, za Bo­žić mi je ku­ća uvi­jek pu­na cvi­je­ća - obja­snio je sli­kar i umje­tnik cvi­je­ća Saša Še­ko­ra­nja.

Dekoracije za Božić

Dekoracije za Božić
Dekoracije za Božić

Facebook komentari

Indeks A - Ž

B

Č

D

E

F

I

J

K

L

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

W

Z

Ž

Koristimo kolačiće („cookie“) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Zatvori obavijest Saznaj više