Orezivanje ruža


Ru­že ča­jev­ke, flo­ri­bun­de i mi­ni ru­že ore­zu­ju se na­kon cva­tnje ta­ko da na gra­ni osta­nu tri do če­ti­ri li­sta...
Datum objave: Srijeda, 24. ožujka 2010.
Preuzeto: Jutarnji.hr | Slika: Orezivanje ruža
Orezivanje ruža

Orezivanje ruža

NAKON ZAVRŠETKA pr­ve cva­tnje, s ru­ža mo­ra­mo uklo­ni­ti ocva­le cvje­to­ve. Kod ru­ža ko­je cva­tu višekra­tno, od li­pnja do ruj­na, taj po­stu­pak po­na­vlja­mo iza sva­ke cva­tnje.

 

Ako to ne na­pra­vi­mo, ru­že će ener­gi­ju, umje­sto na no­ve cvje­to­ve, trošiti na stva­ra­nje šipka i nje­go­vo hra­nje­nje.

Ru­že ča­jev­ke, flo­ri­bun­de i mi­ni ru­že ore­zu­ju se na­kon cva­tnje ta­ko da na gra­ni osta­nu tri do če­ti­ri li­sta.Na ru­ža­ma pe­nja­či­ca­ma ocva­le cvje­to­ve ukla­nja­mo s je­dnim li­stom ispod cvi­je­ta. Ru­ža­ma po­kri­va­či­ca­ma ne ukla­nja­mo ocva­le cvje­to­ve već ih pušta­mo da ra­stu. Gr­mo­li­ke ru­že, ko­je cva­tu višekra­tno, ore­zu­je­mo kao ru­že pe­nja­či­ce. Oni­ma ko­je cva­tu sa­mo je­dnom do­pušta­mo stva­ra­nje šipka ko­ji će bi­ti vr­lo de­ko­ra­ti­van ukras ti­je­kom je­se­ni i zi­me. Ta­ko po­stu­pa­mo i s di­vljim te sa sta­rim par­ko­vnim ru­ža­ma ko­je cva­tu sa­mo je­dnom.

Orezivanje ruža

Orezivanje ruža
Orezivanje ruža
Orezivanje ruža

Facebook komentari

Indeks A - Ž

A

B

C

Č

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Koristimo kolačiće („cookie“) kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića.

Zatvori obavijest Saznaj više